Error creating feed file, please check write permissions.
spacer.png, 0 kB
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
บทวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ก่อนลงประชามติ PDF พิมพ์
พฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2007

 ใกล้เวลาร่วมลงประชามติ รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐   ในวันอาทิตย์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๐  ทุกขณะ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เลยขอตั้งข้อสังเกตรัฐธรรมนูญที่จะต้องใช้  หากผ่านการลงมติเห็นชอบจากประชาชนที่ต้องเข้าใจและเข้าถึงโดยย่อก่อนใช้สติปัญญากากบาท ดังนี้      

หมวดที่    พระมหากษัตริย์       

          -  มาตราที่  ๒๓ หน้าที่    ในย่อหน้าที่ ๒ บรรทัดที่  ๔ ในการนี้จะเสนอพระราชธิดาก็ได้

บทวิจารณ์..........................................

หมวดที่    สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย

                ส่วนที่    ความเสมอภาค

มาตราที่  ๓๐  บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
              
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

บรรทัดที่    การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา เพศ  อายุ  ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้

        มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น  ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

                บทวิจารณ์   

                ที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร  หรือว่าถ้ามีความเห็นขัดรัฐธรรมนูญทำได้  ลองพิจารณา  รับหรือไม่รับ  หากภาครัฐมีอำนาจมากเกินไปอาจข่มเหงศาสนาของคนในชาติได้

                จากข้อนี้หากตีความจะเห็นว่ากฎหมายเปิดกว้างเกินไปสำหรับบุคคลที่มีจำนวนน้อย  และเป็นกลุ่มโดยเฉพาะศาสนาที่มีคนน้อยให้มีสิทธิ์เท่าเทียมศาสนาอื่น  จากอดีตปกติพระพุทธศาสนานั้น  มีข้อบัญญัติว่าจะเอาเงินจากวัดหนึ่งให้อีกวัดไม่ได้  ทางกลับกันเมื่อรัฐบาลที่แล้วกลับเอาศาสนาอื่นเข้าโบสถ์แถมเอาเงินกฐินสงฆ์ไปแบ่งให้ศาสนาอื่นอีกคนละครึ่ง จริงหรือไม่ไปสอบถามคณะสงฆ์    จังหวัดใต้ได้  หากกลุ่มที่มีประชากรน้อยมีอะไรต่าง ๆ พร้อม  ก็สามารถเรียกร้องไม่จบสิ้นอย่างที่ผ่านมา  และจะสามรถเอาผิดรัฐแล้วตั้งข้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนสืบไป  แล้วรัฐบาลจะอยู่ได้นานไหม

                เราควรยอมรับนะว่าศาสนาที่ไทยเรานับถือมี  ๕ ศาสนาหลัก คือ  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พรามณ์  ฮินดู  นอกนั้นไม่ยอมรับ  หรือมีก็น้อย ซึ่งกฎหมายนี้จะส่งผลถึงความเชื่อความเลื่อมใสที่ผิด ๆ ถูก ๆ ให้คนในชาติโดยไม่รู้ตัวเพราะจะเลือดไหลออกเพราะคนหลงไปนับถือสิ่งที่เราไม่เคยพบปะ  แบบประเทศญี่ปุ่น โฮมชินรีเกียว  หรือลัทธิศาสนาอื่น    ที่จะเข้ามาในชาติ  บางที่พุทธศาสนาบางประเทศ สงฆ์มีเมียได้  ถ้ามีศาสดาผู้เผยแพร่เข้าไทย  ก็ยอมรับได้หรือ  หรือแม้ว่าบอกนิพพานเป็นอัตตาก็เชื่อเลื่อมใส  เราจะเอาธรรมมะ คำสั่งสอนที่ผิดมาเป็นศาสนาในใจคนในชาติหรือ 

หากเรามองดูนิพพานคือความว่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน  พิจารณา  เช่น  เรานึกถึงบ้าน  เราก็ได้ภาพบ้าน นึกไปนึกมา  คิดแล้วคิดอีกก็เห็นแต่บ้าน  หลับตาลืมตาก็เป็นบ้านเรา  ถามว่าเรานึกใช่ไหม  แล้วภาพนั้นเกิดจากการสัญญาจำได้ใช่ไหม  สิ่งที่ผ่านในจิตมีแต่บ้านใช่ไหม  พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านชี้ให้เห็นว่า  ธรรมที่ยังไม่เห็นยังมีอีก    เราคิดด้วยมรรคมีองค์    และอริยสัจ    แล้วหรือ

                แล้วมันจะเป็นตัวตนได้อย่างไรถ้าไม่พิจารณาก็หายอยู่ดี  แม้มีฤทธิ์เดชก็ยังมีเวลาใช้  ยังมีหมด  ถึงแม้ว่าจะมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งยังเคยบอกว่าหมอดู  โหรหลวงก็ดู  ก็เดาเอง  ตำราควรเผาทิ้ง  ผมสิทำอะไรก็ได้เพราะเป็นนายกฯ แล้วบัดนี้เขาคนนั้นอยู่ไหน  ที่ใด

                คนไทยเราอยู่คู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานาน  ทางยุโรปเขาเน้นวัตถุ  แต่เอเชียเราเน้นที่บริสุทธิ์ทางใจ  เราปัจจุบันเริ่มหันไปหาวัตถุ  เป็นเพศต่าง    เอาไส้เดือนออกวิทยุโทรทัศน์มากมาย  แถมแยกพระเป็นคนวิกลจริต  แต่พวกไส้เดือนไม่ได้อยู่ด้วยในกฎหมายนั้น  ยิ่งพวกนี้มาอยู่ในศาสนาในวัดก็ด่าว่าพระ  แต่งหน้าทาปาก  เล่นพลิกแพลงท่ามากมาย แล้วยังจะให้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อยังความ....ผิดพลาดแก่ศาสนาที่บรรพบุรุษไทยมีมาช้านานหรือ  หากศาสนาอื่นอ้าง  แฝงมาบวชไม่เตะเจ้าอาวาสหมดเมืองหรือ

ถามว่าแล้วคนจะนับถืออะไรหากฟั่นเฝือกฎหมายข้อนี้ไว้      รับหรือไม่รับลองตรองดู

ข้อดีของรัฐธรรมนูญฉบับปี  ๒๕๕๐  คือ

๑.  การคุ้มครอง  ส่งเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่

๒.  การลดการผูกขาดอำนาจรัฐและขจัดการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม

๓.  การทำให้การเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม

๔.  การทำให้ระบบตรวจสอบมีความเข้มแข็งและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐสมัยหน้าที่ใช้รัฐธรรมนูญปี  ๒๕๕๐  นี้ต้องอุ้มประชาชน  มีภาระในการเลี้ยงดู  ส่งการศึกษาอย่างน้อย  ๑๒  ปี สำหรับคนไม่มีทุน    และเปิดเผยอย่างมากในด้านข่าวสาร  มีโทษสำหรับสื่อมวลชนให้มากขึ้น  ซึ่งใน  รัฐธรรมนูญที่ใช้ฉบับ  ๒๕๔๐  มีการคอรัปชั่นแบบบุปเฟ่เศรษฐศาสตร์ไทย  หากไม่โค่นล้มคง......กันหมด  การจัดซื้อจัดจ้างมีญาติตนใช้ชื่อหลากหลาย  แต่คนเดียวเท่านั้นที่ซื้อเป็นของ ๆ ตน 

แต่หากท่านลองตรองดู  จะเห็นว่ารัฐบาลที่จะได้จากรัฐธรรมนูญฉบับปี  ๒๕๕๐  ยังไงก็ยังมีข้อบกพร่องแต่ก็สามารถแก้ไขได้ในภายหน้า  จากอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่ารัฐได้ออกพระราชกฤษฎีกา  หรือพระราชบัญญัติที่เป็นคุณและโทษได้เสมอ  จึงมิจำเป็นจะต้องกังวลต่อการวางรากฐาน  ซึ่งรากฐานที่มาจาก คมช. ก็มาจากสถาบันหลัก  ทำเพื่อสถาบันสีน้ำเงิน  และปวงชนชาวสยาม 

สิ่งใด ๆ เมื่อใช้ไปย่อมมีปัญหา  เราก็ต้องแก้ไขในอนาคต  ปัญหา  ๓  จังหวัดใต้เริ่มดีขึ้นข่าวคนตายก็น้อยลง  ใกล้  ๑๒  สิงหาคม ฝ่ายที่ต่อต้าน ๙  แกนนำถูกจับ  มีรุ่น  ๒  แต่ก็ป่วนไม่เลิก เพราะเขาเสียผลประโยชน์ต่อการเมือง  เขาทำเพื่ออะไร ?   เขาพยายามชิงความเป็นต่อในด้านการข่าว  เพิ่มดีกรีในการออกข่าวมากขึ้น  หากส่งผลเสียต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ย่อมไม่เป็นผลดีต่อคนในชาติ และเศรษฐกิจการเมืองของชาติไทย  ถึงเวลารึยังที่จะมาร่วมมือ  ร่วมใจ  สามัคคีกัน  ก่อนไม่มีที่จะอยู่ เพราะเขาจะขายชาติแผ่นดินสิทธิคนไทยแบบขายดาวเทียมให้ประเทศสิงคโปร์

        การที่ฝ่ายเรียกร้องมาออกข่าว  ก็เพื่อโค่นล้มรัฐธรรมนูญฉบับปี  ๒๕๕๐ เพราะต้องการตัดขาดอำนาจ ส.ส. เก่าให้หมดไปโดยเฉพาะพรรคที่เป็นรัฐบาลเก่า   เราอย่ายอมนะ  ช่วยรับร่างรัฐธรรมนูญ เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบันี้  มีกฎหมายที่ให้ใช้บังคับข้าราชการและหน่วยงานของรัฐให้ร่วมรับภาระของประชาชนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  เราควรเอาโอกาสนี้รับเป็นรัฐธรรมนูญลองใช้ดูบ้างอย่าให้ความบกพร่องของรัฐมาฆ่าประชาชนแบบที่ผ่านมา  อีกอย่างของใหม่แม้จะไม่ดีแต่ก็ลองใช้ของแปลก ๆ บ้าง  คงไม่ผิดยุคสมัย  เพราะถ้าไม่ทำผิดคงไม่เห็นความถูกในวันข้างหน้า  ลอง ๆ กันไป

ประกายเพชร : รายงาน

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช
๗๗๔ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒-๓ โทรสาร. ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
mbukoraj@mbu.ac.th
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes