Error creating feed file, please check write permissions.
spacer.png, 0 kB
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์
พุธ, 05 ธันวาคม 2007
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ศูนย์การศึกษาโคราช
ณ  วัดจิตสวัสดิ์ธรรมาราม  ตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่  ๘ - ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๐

วันเสาร์ที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐

เวลา  ๑๒.๓๐  น.                          พร้อมกันบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ
เวลา  ๑๓.๐๐  น.ออกเดินทาง
เวลา  ๑๕.๐๐  น.ถึงวัดป่าจิตสวัสดิ์ธรรมาราม  ลงทะเบียนเข้าที่พัก
เวลา  ๑๖.๐๐  น.ปฐมนิเทศ  รับศีลแปด
เวลา  ๑๗.๓๐  น.บริการน้ำปานะ  และพักผ่อน
เวลา  ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐  น.ทำวัตรเย็น  บำเพ็ญสามาธิภาวนา

วันอาทิตย์ที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๐

 

เวลา  ๐๕.๐๐  น. ตื่นนอน
เวลา  ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐  น. ทำวัตรเช้า  สมาธิภาวนา  เดินจงกรม
เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐  น. อาหารเช้า
เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐  น. ธรรมบรรยายและนั่งสมาธิ
เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐  น. อาหารเพล
เวลา  ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐  น. ธรรมบรรยาย  และนั่งสมาธิ
เวลา  ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐  น. พัฒนาวัด
เวลา  ๑๗.๓๐  น. บริการน้ำปานะ
เวลา  ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐  น. ทำวัตรเย็น  สมาธิภาวนา

วันจันทร์ที่  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๕๐

เวลา  ๐๕.๐๐  น. ตื่นนอน
เวลา  ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐  น. ทำวัตรเช้า  สมาธิภาวนา  เดินจงกรม
เวลา ๐๘.๐๐- ๐๙.๐๐  น. อาหารเช้า
เวลา  ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐  น. สรุปผลการเข้าค่าย
เวลา  ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐  น. อาหารกลางวัน
เวลา  ๑๒.๐๐  น. เก็บสัมภาระ
เวลา  ๑๓.๐๐  น. เดินทางกลับ
เวลา  ๑๕.๐๐  น. ถึงมหาวิทยาลัยฯ โดยสวัสดิภาพ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช
๗๗๔ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒-๓ โทรสาร. ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
mbukoraj@mbu.ac.th
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes