Error creating feed file, please check write permissions.
spacer.png, 0 kB
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
แนะนำวัดสุทธจินดา PDF พิมพ์
เสาร์, 28 เมษายน 2007
วัดสุทธจินดา

วัดสุทธจินดา ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๗๗๔ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ อยู่ใจกลางเมือง มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การอุปถัมภ์วัดสุทธจินดา อีกทั้งมีประชากร  หน่วยงาน วัด สถานที่สำคัญจำนวนมากและมีความเจริญในด้านวัฒนธรรม เป็นวัดที่ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล และมีประวัติวัดที่เก่าแก่ น่าศึกษาประวัติและความเป็นมาของชุมชน           

       ที่ตั้งวัดสุทธจินดามีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๙ ตารางวา ปัจจุบันจัดสร้างกำแพงคอนกรีตกำหนดเขตเป็นบริเวณวัดไว้ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

             ด้านทิศตะวันออก  กำแพงยาวยาวตามแนวถนนราชดำเนิน    ๒๗๘.๘๐      เมตร
             อาณาเขตทิศเหนือยาว                                                           ๑๕๙            เมตร
             อาณาเขตทิศใต้ยาว                                                               ๑๔๗             เมตร
             อาณาเขตทิศตะวันตกยาว                                                      ๒๘๒             เมตร

 
                และปัจจุบันนี้ได้สร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้นมาใหม่  เพราะในอดีตเป็นกุฏิไม้หลังเก่าได้รื้อของเก่าออกแล้วทำใหม่สร้างเป็นกุฏิอิฐปูนซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น   เช่น   กุฏิบูรคามบริรักษ์   กุฏิกองทัพบก   กุฏิธนาคารกรุงเทพฯ  กุฏิขุนบรรจง  กุฏิหอฉัน เป็นต้น  เพราะว่าในอดีตมีแต่กุฏิไม้หลังเก่า   ยกเว้นแต่สองกุฏินี้ยังคงเหมือนเดิม  คือ  กุฏิสองเมือง  กุฏิเมนะรุจิ   และศาลาการเปรียญ  แต่ก็มีการบูรณะใหม่บ้างเป็นบางส่วนและทุกวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกขั้นหนึ่ง  คือแต่ก่อนจะมีแต่โรงเรียนเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล แต่เดี๋ยวนี้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล ชั้นประถมจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   ทุกวันนี้ยังมีการสร้างอาคารซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นมาอีกสองหลัง  คือ  มหาวิทยาลัยมหามุกฎราชวิทยาลัยสูง ๖ ชั้นและอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ในปัจจุบันกำลังจะเสร็จสมบูรณ์


ประวัติความเป็นมาของชุมชน

                ความเป็นมาของวัดสุทธจินดา  แต่เดิมก่อนที่จะมาเป็นวัดสุทธจินดาในปัจจุบันมีวัดเก่าอยู่สองวัด  คือวัดบรมจินดาอยู่ทางส่วนใต้  มีเขตแต่สระข้างพระอุโบสถไป  วัดสมบูรณ์จิ๋วสีมารามที่ประชาชนเรียกกันว่าวัดหน้าท่อบ้าง  วัดเมรุบ้าง  วัดใหม่บ้าง  อยู่ทางส่วนเหนือ  มีเขตแต่คลองผ่านกลางวัดไปท่ามกลางระหว่างสองวัดนี้  อันเป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญอยู่เดียวนี้  เป็นสวนของหลวงเทพานุพัฒน์ (เปลี่ยน  สุรคุปต์)  ซึ่งเจ้าของยกให้นางกระจ่างภรรยาคนที่สอง  และภายหลังนางกระจ่างยกให้เป็นที่ปลูกสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (คือโรงเรียนสุรนารีวิทยา) วัดทั้งสองนี้เล่ากันมาว่า  วัดบรมจินดาพระบรมราชบรรหารเจ้าของที่ดินด้านหน้าวัดกับพวกมีจีนอ่วมและจีนน้อย  เป็นต้น  พร้อมทั้งบุตรภรรยาร่วมกันสร้าง  ชื่อวัดก็ตั้งตามผู้สร้างคือคำว่า  บรม  มาจากบรมราชบรรหาร จิน มาจากจินดา "ดา" มาจากภาษาพื้นเมืองว่า  ด้วยหรือด้วยกัน  รวมคำว่าวัดนี้พระบรมราชบรรหารกับจีนร่วมกันสร้างแต่จะสร้างศกไหนไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด
                สันนิษฐานว่าคงสร้างเป็นกุฏิสองหลังหรือสองคณะกับหอระฆังและโรงพระอุโบสถ  กุฏิเหล่านี้เหลือมาถึงสมัยรวมวัด  คือเมื่อจีนทองคำและนางสวนภรรยารื้อรวมกันมีกุฏิสองหลัง  ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทิศอาคเนย์ของหมู่กุฏิห่างราว  ๑๕  วา พื้นปูนถืออิฐลาดซีเมนต์ฝากระดานหลังคามุงสังกะสีและวัดสมบูรณ์จิ๋วสีมารามก็มีชื่อตามผู้สร้าง  คือนางสมบูรณ์และเจ๊กจิ๋วหรือหลวงพรหมเสนา  ภรรยาสามีเป็นผู้สร้างและสร้างในสวนของตน  เรียกว่าวัดหน้าท่อ  เพราะอยู่หน้าท่อคลองและชื่อนี้เรียกกันเป็นส่วนมาก  เรียกว่าวัดเมรุ  เพราะมีเมรุเผาศพ  ซึ่งจีนธิสร้างขึ้น  เรียกว่าวัดใหม่เพราะสร้างทีหลังวัดบรมจินดา  วัดนี้เมื่อแรกสร้างจะมีถาวรวัตถุอะไรบ้าง  มาทราบแต่เมื่อรวมวัดว่า  ของเก่าวัดนี้มีโรงพระอุโบสถฝาไม้  พื้นปูนอิฐลาดซีเมนต์  หลังคามุงกระเบื้องดินเผาหนึ่งหลัง ศาลาโรงธรรม ฝาแถบเดียวมุงกระเบื้องซีเมนต์หนึ่งหลัง และกุฏิสี่หลังมุงกระเบื้องบ้าง สังกะสีบ้าง               
                ต่อมาเมื่อทางราชการจัดการย้ายศาลารัฐบาลมณฑลมาจากกลางเมือง  ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือวัดพระนารายณ์มหาราช  มาตั้งที่มุมกำแพงเมืองทิศตะวันตกเฉียงใต้  เมื่อสร้างศาลารัฐบาลเป็นตึกสองชั้นและตึกอื่นๆ ที่จำเป็นเสร็จแล้วได้รื้อกำแพงเมืองด้านตะวันตก  เปิดสนามหน้าศาลารัฐบาลแล้วให้มองเห็นที่ทำการรัฐบาลและสนามงามสง่าแล้ว  ย่อมแลเห็นวัดสมบูรณ์จิ๋วสีมารามและวัดบรมจินดาอันตั้งอยู่นอกคูเมือง  ชำรุดทรุดโทรมไม่สง่างาม  ควรคู่กับศาลารัฐบาลมณฑล
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช
๗๗๔ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒-๓ โทรสาร. ๐๔๔-๒๖๐๒๗๒
mbukoraj@mbu.ac.th
   
free joomla templates joomla tutorials joomla themes